Evin Bereketi Ve Huzuru İçin Okunacak Dualar

Bir evin huzuru sağlanırsa, o evin bereketini sağlamak çok daha kolay olacaktır. Çünkü huzur ve bereket bir arada gelir; kişi huzurlu olursa ibadet etmeye çok daha yakın olur ve çok daha mantıklı hareket eder. Dolayısıyla evin ihtiyaçlarını karşılamak ve evdeki diğer bireyler ile anlaşabilmek çok daha kolay olacaktır.

Evin bereketi ve huzurunu sağlamak adına dua edebilir, evinize bazı dualar asabilirsiniz. Evinizin bereketi ve huzuru amacı ile şu duaları okuyabilirsiniz:

 • Okunuşu: Euzü bi kelimatillâhi’t-tâmmâti min gadabihi ve şerri ibâdihi vemin hemezati’ş-şeytani ve en yahdurûn.

Anlamı: Allah’ın bana kızmasından, insanların kötülüklerinden ve şeytanın vesveselerinden ve bana kurduğu tuzaklardan Allah’ın tam kelimelerine sığınırım.

Uyumadan evvel bu duayı okuduğunuz vakit içinizde var olan tüm sıkıntılardan uzaklaşırsınız. Ruhunuz huzur bulur. İçinizde ne zaman huzursuzluk, korku ya da sıkıntı hissederseniz, okuyabileceğiniz kuvvetli bir duadır.

 • Okunuşu: Allahu, yâ Rabbi, yâ Hayyü, yâ Kayyûmü, Yâ Zel Celâli ve ikram. Es’elüke bismikel azîmil-a’zami, enterzukanî helâlen tayyiben. Allahümme in kâne rızkunâ fissemâi enzilhu, ve in kâne fil ardi ezhirhu ve in kane ba’iden karribhu, ve in kâne kâriben yessirhü, ve in kâne kalîlen kessirhü ve in kâne kesîren ihfazhü bilbereketi.

Anlamı: Ya Allah, Ya Rab, ya Hayyü ya Kayyûm. Ya Zel Celali vel- İkram. Yüceler yücesi olan isminin hakkı için senden isterim. Bana helâl rızık ver. Allah’ım, eğer rızkımız semada ise onu indir. Eğer yerde ise onu çıkar. Uzakta ise onu yaklaştır. Yakın ise kolaylaştır. Az ise çoğalt. Çok ise onu bereketlendir.
Anlamından da anlaşılabileceği gibi bu dua evinde bereketi olmayan ya da bereketinin olmadığına inanan kişiler tarafından okunabilir. Bereket Duası adı ile isimlendirilmiştir.

 • Okunuşu: Enıkzifîhi fît tâbûti fakzifîhi fîl yemmi felyulkıhil yemmu bis sâhıli ye’huzhu aduvvun lî ve aduvvun leh(lehu), ve elkaytu aleyke mehabbeten minnî ve li tusnea alâ aynî.

Anlamı: Onu sandığa koymasını, sonra onu denize (Nil Nehri’ne) bırakmasını (vahyetmiştik). Böylece deniz, onu sahile atsın, Benim ve onun düşmanı, onu alsın. Ve gözümün önünde (korumam altında) yetiştirilmen için sana, Kendimden muhabbet (sevgi) verdim.

Bu dua ailede huzuru sağlamak amacı ile okunan bir duadır. 41 kez okuduğunuzda aile bireyleri arasında muhabbet gelişir.

 • Okunuşu: Hasbiyellahü la ilahe illa hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azıym.

Anlamı: Allah her şeye kadirdir, O her şeye yeter. O’ndan başka ilah yoktur.Ben O na inandım O’na güvendim. O büyük arşın Rabbi’dir.

Bu duayı her gün yedi kez okuyan kişi, mutlu bir aile hayatına kavuşur. Yani aile hayatınızdaki huzuru sağlamak amacı ile bu duayı okuyabilirsiniz.

 • Okunuşu: Allahummeğfir-lena zunubena ve zulmena ve hezlena ve ciddena ve amdena ve kullu zalike ındena.
 • Anlamı: Allah’ım! Günahlarımızı, yaptığımız haksızlıkları, saçmalıklarımızı, bilerek ve ciddi olarak yaptıklarımızı bağışla, bunların hepsi bizde mevcuttur.

Bu dua da yine ev huzuru ve aile saadeti gibi niyetler amacı ile okunmaktadır.

Evinizde bereketi sağlamak ve huzur bulmak amacı ile okunabilecek en güzel surelerden biri de Kevser Suresidir. Kevser Suresi hem bize ibadetlerimizi yani görevlerimizi, sorumluluklarımızı hatırlatır hem de bizlere verdiği tüm nimetler için şükretme lütfunu bizlere bağışlar. Bu nedenle bu sureyi okurken anlamını da çok iyi bilmeniz gerekmektedir.

 • Okunuşu: Allahumme cennibni munkeratil-ahlakı vel-ehvai vel-esvai vel-edvai.

Anlamı: Allah’ım! Kötü ahlaktan, nefsani arzulardan, kötü işlerden ve ayıp şeylerden beni uzaklaştır.

Nazar Duası da evin hem bereketini hem de huzurunu koruyan dualardandır. Evinizin içerisinde yaşanan, olan biten her şey geçmişten beri ev içerisinde kalır. Fakat dışarıdan çok mal, mülk sahibi ya da çok mutlu bir aileye sahip görünen kişilere genellikle nazar değer. Bu nedenle evinizde bir nazar duası bulundurabilir ya da düzenli olarak okuyabilirsiniz.

 • Okunuşu: Allahümme ya Rabbi Cebrâîle ve Mîkâile ve İsrâfile ve Azrâile ve İbrahime ve İsmaile ve İshaka ve Yakube ve münzilel berakâti vet Tevrâti vez-Zebûri vel İncili vel Furkan. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illa billahil aliyyil azim. Lâ ilâhe illallahül melikül hakkul mübin. Muhammedü-Resülüllahi sadikul va’dil emin. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Hayyu, Ya Kayyum, Ya zel Celali vel İkram. Es’elüke ya Rabbel arşil azimi en yerzükani rizkan halalen tayyiben birahmetike ya erhamer Rahimin. Yemliha, Mekseline, Mislina, Mernüş, Debernüş, Şazenüş, Kefetatayyuş, Kıtmîr.

Anlamı: Ey Cebrailin, Mikailin, İsrafilin, Azrailin, İbrahimin İsmailin, İshak ve Yakubun rabbi Allahım, ey bereketleri indiren, Tevrat, Zebur, İncil ve Kuranı indiren rabbim. Güç ve kudret yalnızca büyük ve yüce olan Allaha aittir. Apaçık Hak ve yegane Melik olan Allahtan başka hiçbir ilah yoktur. Sözünde sadık ve Emin olan Hz Muhammed Allah’ın Elçisidir. Ey rabbim, Ey Rabbim, Ey diri ve Kaim olan, Ey celal ve ikram sahibi! Ey büyük (azim) olan arşın sahibi, senden beni helal ve hoş bir rızk ile rızıklandırmanı istiyorum, senin rahmetinle ey merhametlilerin en merhametlisi! Debernuş, Şazenuş, Kefeştetayyuş, Kıtmir, Yemliha, Mekselina, Mislina, Mernuş (Ashabı Kehf’in isimleri)

Bu dua Karınca Duasıdır. Bir başka adı ile Bereket Duası. Bu duayı sürekli okursanız evinizin bereketi çok kısa bir süre içerisinde artacaktır.

Evin Bereketi ve Huzuru için Asılacak Dualar

 • Kehf Suresi hem okuyabileceğiniz hem de evinize asabileceğiniz bir huzur duasıdır. Cuma günü gecesi yalnızca bir defaya mahsus olmak üzere okunabilir. Kehf suresi kişiye bolca sabır ve huzur verir.
 • Zuhruf Suresi, gün içerisinde okunabilecek bir dua olduğu gibi yazılarak eve asılabilecek bir duadır. Ailevi sıkıntıların giderilmesi, ailedeki tahammülsüzlüklerin son bulması ve fertler arasındaki ilişkinin düzelmesi niyeti ile okunmaktadır.
 • Şems Suresi hem iç huzura erişmek için hem de dileklerinizin gerçekleşerek ev içerisindeki huzuru sağlamak için okunmaktadır. 21 kez okunması gerekir. Aynı zamanda yazarak evinizin duvarına da asabilirsiniz.
 • Karınca Duasını eve asarak ya da sürekli okumayı kendinize adet edinerek evinizin bereketini dilediğiniz ölçüde arttırabilirsiniz. Karınca Duası sadece evlerinize değil, iş yerlerinize de asılabilecek en etkili bereket dualarından biridir.
karınca duası
karınca duası